ศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง

ตามรอยพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ในการช่วยบำบัดทุกข์ให้กับราษฎรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อัดแน่นด้วยสาระความรู้มากมายรวมทั้งพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่เกิดขึ้น ณ หุบกระพงแห่งนี้ โดยภายในศูนย์เรียนรู้แห่งนี้จุดเด่นอยู่ที่นิทรรศการภายในอาคารคุ้มเกล้าสหกรณ์และอาคารนิทรรศการภาพพระราชกรณียกิจที่หุบกระพง

นอกจากนี้ยังสามารถเยี่ยมชมแปลงสาธิตเกษตรจาก ชีวิตจริงของชาวบ้านเกษตรกรตัวอย่างที่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ทางการเกษตรของพวกเขาได้เป็นอย่างดี โดยมีทั้งหมด 6 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยกัน ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้หน่อไม้ฝรั่งของนายตี๋ คล่องแคล่ว ผู้เป็นเกษตรกรในยุคบุกเบิกที่เริ่มปลูกหน่อไม้ฝรั่ง มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้จากนักวิชาการอิสราเอล ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุนของนายออด พรมรักษา เกษตรกรตัวอย่างที่สร้างฐานะได้จากความพยายามศึกษาข้อมูลในเรื่องการเลี้ยงโคขุนอย่างจริงจังจากเริ่มแรกมีวัวพันธุ์อเมริกัน-บราห์มัน 5 ตัว และเพิ่มขึ้นเป็น 400 ตัวในปัจจุบัน ศูนย์เรียนรู้ปลูกผักปลอดภัยของนายสด นิจก เกษตรกรรุ่นแรกผู้ได้รับพระราชทานบ้านมุงหญ้าคา พร้อมที่ดินทำกินอีก 18 ไร่ ปัจจุบันได้แปลงสภาพเป็นไร่ต้นหอม ผักชี สลับปลูกหมุนเวียนกันไป นอกจากนี้พื้นที่บางส่วนยังใช้สำหรับปลูกพืชสวนพืชไร่ ส่วนที่เหลือขุดสระไว้เก็บกักน้ำใช้ยามหน้าแล้ง ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคนมของนายดำเนิน เทียนชัย เกษตรกรตัวอย่าง ผู้เปลี่ยนอาชีพจากการทำนาหันมายึดอาชีพเลี้ยงโคนมเพียงรายเดียวของหมู่บ้านหุบกะพง ศูนย์เรียนรู้ป่านศรนารายณ์ของสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด ซึ่งการทำผลิตภัณฑ์ ป่านศรนารายณ์ของกลุ่มสตรีชาวหุบกะพงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้ทรงพระราชทานอาชีพการทำหัตถกรรมป่านศรนารายณ์พร้อมทั้งส่งครูผู้สอนมาให้คำแนะนำถึงวิธีการนำเส้นใยของป่านศรนารายณ์มาสร้างสรรค์ให้เป็นกระเป๋า รองเท้า หมวก เข็มขัด ฯลฯ จนกลายเป็นสินค้าที่สร้างรายได้และสร้างชื่อเสียงให้กับชาวหุบกะพงมายาวนานจนถึงปัจจุบัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand