สิ่งแปลกใหม่และมหัศจรรย์

จัตุรัสที่เก่าแก่ซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัด Friesland ในเนเธอร์แลนด์เป็นที่ลุ่มหลงอย่างน่าทึ่งของสิ่งแปลกใหม่และมหัศจรรย์ เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์และน่าอัศจรรย์ มีหอที่ยังไม่เสร็จจากศตวรรษที่ 16 ที่คดเคี้ยวเพื่อให้เอนไปทางเหนือกว่าเมืองปิซา มี Princessehof National Museum of Ceramics พรั่งพร้อมไปด้วยบ้านอันโอ่โถงที่เต็มไปด้วยของที่หายากของหม่อมและชิ้นงานของ Picasso

CICADA MARKET

ตลาดซิเคด้า มาร์เก็ต สร้างโดยบริษัท ศศิอำไพ ลีเซอร์ จำกัด โดยเป็นการบูรณาการเข้าด้วยกันระหว่างศิลปะร่วมสมัยกับไลฟ์สไตล์ที่เป็นสื่อกลางมรการเชื่อมต่อระหว่างผู้สร้างสรรค์ผลงาน นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษาชุมชนเพื่อเป็นการตอบสนองแฃะสามารถเข้าถึงได้อย่างไม่มีขอบเขตของจินตนาการ อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมของผลงานศิลปะร่วมสมัยแขนงต่างๆ สิ่งประดิษฐ์ ผลงานแฮนเมด ของตกแต่งบ้าน เสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้มือสอง

เมืองโบราณจันเสน และพิพิธภัณฑ์จันเสน

ที่นี่เป็นเมืองโบราณที่มีการสันนิษฐานว่าอยู่ในสมัยทวารวดี โดยเป็นเมืองโบราณที่มีคูเมืองเป็นเนินดินโดยรอบ รูปสี่เหลี่ยม มุมมนจนเกือบเป็นวงกลมและล้อมรอบคูเมืองซึ่งกว้างประมาณ 20 เมตรเอาไว้ โดยคูเมืองนั้น มีความยาวประมาณ 800 เมตร กว้าง 700 เมตร และเนื่องจากบริเวณนี้มีลักษณะเป็นเนินสูงกว่าพื้นที่รอบนอก ชาวบ้านจึงนิยมเรียกกันว่า “โคกจันเสน” ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการขุดค้นพบโบราณวัตถุมากมาย

เมืองแพรก (วัดโตนดหลาย)

เมืองสรรคบุรี หรือเมืองแพรก อยู่ในเขตตำบลแพรกศรีราชา เป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสันนิษฐานว่าเดิมชื่อเมืองไตรตรึงส์ ศิลปกรรมแบบอู่ทอง น่าจะสร้างก่อนเมืองชัยนาท และยังเคยเป็นเมืองหน้าด่านของกรุงสุโขทัยคู่กันมากับเมืองชัยนาท ในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเรียกเมืองสรรคบุรีว่าเมืองแพรก และเรียกเมืองชัยนาทว่าชัยนาทบุรี

แหลมเหลว

สันทรายขนาดใหญ่ที่ยื่นล้ำเข้าไปในทะเลคือสถานที่ที่ชาวบ้านแถบนั้นเรียกกันว่า “แหลมเหลว” เมื่อยามระดับน้ำทะเลลดลงจะปรากฏสันทรายแห่งนี้ชัดเจนและทอดตัวเป็นแนวยาวดูน่ามหัศจรรย์ นอกจากนี้ บริเวณแหลมเหลวยังเป็นบ่อเกิดของหลากวิถีชีวิตที่อิงอาศัยอยู่กับป่าชายเลนทั้งลิงแสม นกชายเลนชนิดต่างๆ เช่น นกตีนเทียน นกชายเลนบึง นกยางกรอกพันธุ์ชวา นกยางเปียและน่าสนใจที่สุดต้องยกให้การถีบเลนหาหอยแครงของชาวบ้านละแวกนั้น

รอยพระบาทแห่งสันติภาพ

รอยพระบาทรอยนี้คือความสุขอันยิ่งใหญ่เปรียบดังสายฝนชุ่มฉ่ำที่โปรยลงมาสู่ผืนดินแห้งแล้ง อันเกิดจากสงครามและความไม่สงบกลางผืนแผ่นดินไทยในอดีตที่ผ่านมา จากการสู้รบกันของพรรคคอมมิวนิสต์ที่ยึดฐานที่มั่นอยู่บนดอยผาหม่นหรือภูชี้ฟ้าในปัจจุบันนั่นเอง สงครามครั้งนั้นต้องมีผู้สละชีพเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติจากลัทธิคอมมิวนิสต์ที่เผยแผ่เข้ามาถึงเมืองไทย จนกระทั่งวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2525 การสู้รบได้สงบลง

ตลาดน้ำดำเนินสะดวกเก่า (คลองลัดพลี)

ตลาดน้ำดำเนินสะดวกเก่า (คลองลัดพลี) หรือตลาดน้ำคลองลัดพลี อยู่บริเวณวัดราษฎร์เจริญธรรม (วัดสุน) เป็นตลาดน้ำดำเนินสะดวกเก่าที่ได้รับการฟื้นฟูให้กลับมาคึกคักเช่นเดิม มีการจำหน่ายพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษ ก๋วยเตี๋ยวเรือและกาฟโบราณที่พานเรือกันมาขาย รวมทั้งบริการล่องเรือชมวิถีชีวิตตลาดน้ำและวัฒนธรรมพื้นบ้าน 8 เผ่า การนวดแผนโบราณ อบ ประคบ สมุนไพร และสินค้า OTOP

พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ

หนึ่งในจตุรพุทธปราการตามความเชื่อสมัยโบราณที่สร้างพระพุทธรูปประจำเมืองทั้งสี่ทิศ เพื่อปกปักรักษาดินแดนและคุ้มครองประชาชนให้มีความสุข และพระพุทธรูปประจำทิศเหนือคือองค์นี้นั่นเอง พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศประดิษฐานอยู่ในมณฑปทรงไทยแบบจตุมุข มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปสร้างด้วยโลหะผสมรมดำทั้งองค์ปางสมาธิและชาวบ้านยังนิยมเรียกขานกันว่า “หลวงพ่อดำ”

เจดีย์ยักษ์

เจดีย์ยักษ์ตั้งอยู่ข้างสำนักงานเทศบาลนครศรีธรรมราช ริมถนนราชดำเนิน เป็นเจดีย์สูงใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากเจดีย์พระบรมธาตุ ทรงเจดีย์เป็นแบบลังกา ด้านหน้าเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเงิน พระพุทธรูปองค์ใหญ่ ฝีมือช่างในสมัยอยุธยาที่เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก สันนิษฐานว่าสร้างโดยโคทคีรีเศรษฐีชาวมอญกับบริวารที่อพยพภัยมาอาศัยเมืองนครศรีธรรมราช เมื่อประมาณ พ.ศ. 1546 กรมศิลปากรได้ซ่อมแซมในปี พ.ศ. 2518–2522

สวนรุกขชาติซับชมภู

สวนรุกขชาติแห่งนี้มีพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติราว 180 ไร่ จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2527 โดยความเห็นชอบของสภาตำบลบ้านโภชน์ร่วมกับปลัดอำเภอและป่าไม้อำเภอหนองไผ่ สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง ภายในสวนตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับ มีน้ำตก 3 แห่งที่ไหลมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ได้แก่ น้ำตกหินงาม น้ำตกไทรงาม และน้ำตกธารงาม